Hồ Chí Minh

2 2 71 m2 790 USD/Tháng
2 2 70 m2 800 USD/Tháng
2 2 69 m2 885 USD/Tháng
2 2 71 m2 880 USD/Tháng
2 2 71 m2 885 USD/m2
2 2 71 m2 900 USD/m2
2 2 71 m2 900 USD/Tháng
2 2 71 m2 25 Triệu/Tháng